ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Συμπληρώνοντάς το, βοηθάτε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών σας.

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Αν χρησιμοποιήσατε κουπόνι για να έχετε πρόσβαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφουμε για κάθε κουπόνι είναι αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι. Δηλαδή, το κουπόνι αναγνώρισής σας δεν καταγράφεται μαζί με την απάντησή σας. Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή σας με το κουπόνι που χρησιμοποιήσατε και κατ' επέκταση με εσάς τον ίδιο.

Ιδιότητα συμμετέχοντος

Παρακαλούμε σημειώστε την ιδιότητά σας:
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

Α. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
1. Ευκολία πρόσβασης στον/στην αρμόδιο/α υπάλληλο για τη διευθέτηση του αιτήματός σας
2. Παροχή βοήθειας στην εξεύρεση λύσεων
3. Ποιότητα επικοινωνίας του προσωπικού
4. Έγκαιρη ενημέρωση για την πορεία του αιτήματός σας
5. Ταχύτητα ικανοποίησης αιτήματος
Παρακαλούμε επιλέξτε από τα παραπάνω στοιχεία (1-5) τα τρία (3) που θεωρείτε ως τα πλέον σημαντικά:
  1 2 3 4 5 6 7 8
1ο σημαντικό στοιχείο
2ο σημαντικό στοιχείο
3ο σημαντικό στοιχείο

Β. Δυναμικό και υποδομές

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
6. Κατάρτιση/εμπειρία εργατοτεχνικού προσωπικού
7. Επάρκεια διαθέσιμων υποδομών της Διεύθυνσης (χώροι, εγκαταστάσεις κ.o.κ.)
8. Επάρκεια διαθέσιμου εξοπλισμού της Διεύθυνσης (γραφεία, Η/Υ κ.ο.κ.)

Γ. Προβλήματα, ελλείψεις και δυσλειτουργίες

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό που θεωρείτε σημαντικά τα παρακάτω προβλήματα:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
9. Επάρκεια θέσεων εξυπηρέτησης
10. Ελλείψεις ή προβλήματα στις υποδομές (χώροι, εγκαταστάσεις) και τον εξοπλισμό
11. Προβλήματα λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος
12. Τρόπος οργάνωσης της υπηρεσίας
13. Τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας

Δ. Αντιμετώπιση παραπόνων

Παρακαλούμε αξιολογήστε το βαθμό ικανοποίησής σας από την αντιμετώπιση των παραπόνων σας:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
14. Ευκολία πρόσβασης στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να εκφράσετε το παράπονό σας
15. Προσοχή με την οποία αντιμετωπίστηκε το παράπονό σας
16. Ταχύτητα επίλυσης του προβλήματός σας
17. Τελική διευθέτηση προβλήματος

Ε. Υπηρεσίες - Συναλλαγές

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
18. Εύρος προσφερόμενων υπηρεσιών
19. Εξοπλισμός αιθουσών (επίπλωση και εγκαταστάσεις)
20α. Συνθήκες διαμονής εργαστηρίων ως προς τον αερισμό
20β. Συνθήκες διαμονής εργαστηρίων ως προς τη θερμοκρασία
20γ. Συνθήκες διαμονής εργαστηρίων ως προς το φωτισμό
21. Ωράριο λειτουργίας εγκαταστάσεων κλιματισμού
22. Ασφάλεια χώρων Πανεπιστημίου
23. Ποιότητα και αισθητική νέων κτιρίων
24. Αποκατάσταση βλαβών και μη επανεμφάνισή τους
25α. Υφιστάμενες υποδομές εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α.
25β. Υφιστάμενες υποδομές συνάθροισης
25γ. Υφιστάμενες υποδομές υγιεινής
25δ. Υφιστάμενες υποδομές στάθμευσης
25ε. Υφιστάμενες υποδομές αθλητικών εγκαταστάσεων

ΣΤ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες - συναλλαγές

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας από τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δε Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
26. Επάρκεια online υπηρεσίας δήλωσης βλαβών (http://vlaves.uoi.gr/)
27. Επάρκεια ιστοσελίδας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (http://techserv.uoi.gr/)

Ζ. Ενημέρωση - Επικοινωνία

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας από τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας  και ενημέρωσης  από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δε Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
28. Τηλεφωνικά
29. Μέσω σχετικών φαξ ή e-mail που σας αποστέλλονται
30. Μέσω σχετικών επιστολών που σας αποστέλλονται
31. Μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης
32. Με προσωπική επαφή

Η. Γενικά

Αξιολόγηση υπηρεσιών
  Κάκιστες Κακές Μέτριες Καλές Άριστες
33. Σε γενικές γραμμές πώς θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης;
Σημειώστε τρεις (3) προτάσεις που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τη Διεύθυνση, προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας: