ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ [ΔΕΠ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ]

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Συμπληρώνοντάς το, βοηθάτε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών σας.

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Αν χρησιμοποιήσατε κουπόνι για να έχετε πρόσβαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφουμε για κάθε κουπόνι είναι αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι. Δηλαδή, το κουπόνι αναγνώρισής σας δεν καταγράφεται μαζί με την απάντησή σας. Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή σας με το κουπόνι που χρησιμοποιήσατε και κατ' επέκταση με εσάς τον ίδιο.

Ιδιότητα συμμετέχοντος

Παρακαλούμε σημειώστε την ιδιότητά σας:
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

Α. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
1. Ωράριο εξυπηρέτησης
2. Ευκολία πρόσβασης στον/στην αρμόδιο/α υπάλληλο
3. Κατανόηση των αναγκών σας
4. Παροχή βοήθειας
5. Αντιμετώπιση/διάθεση προσωπικού
6. Συνεργασία με το προσωπικό
7. Έγκαιρη ενημέρωση
8. Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Παρακαλούμε επιλέξτε από τα παραπάνω στοιχεία (1-8) τα τρία (3) που θεωρείτε ως τα
πλέον σημαντικά:
  1 2 3 4 5 6 7 8
1ο σημαντικό στοιχείο
2ο σημαντικό στοιχείο
3ο σημαντικό στοιχείο

Β. Δυναμικό και υποδομές

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
9. Κατάρτιση/εμπειρία προσωπικού
10. Διαθέσιμες υποδομές (χώροι, εγκαταστάσεις κ.o.κ.)
11. Διαθέσιμος εξοπλισμός

Γ. Προβλήματα, ελλείψεις και δυσλειτουργίες

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό που θεωρείτε σημαντικά τα παρακάτω προβλήματα:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
12. Έλλειψη προσωπικού
13. Ελλείψεις ή προβλήματα στις υποδομές (χώροι, εγκαταστάσεις) και τον εξοπλισμό
14. Ελλιπής κατάρτιση προσωπικού
15. Προβλήματα λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος
16. Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας
17. Χρονοβόρες/γραφειοκρατικές διαδικασίες

Δ. Αντιμετώπιση παραπόνων

Παρακαλούμε αξιολογήστε το βαθμό ικανοποίησής σας από την αντιμετώπιση των
παραπόνων σας:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
18. Ευκολία πρόσβασης στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να εκφράσετε το παράπονό σας
19. Προσοχή με την οποία αντιμετωπίστηκε το παράπονό σας
20. Ταχύτητα επίλυσης του προβλήματός σας

Ε. Υπηρεσίες - Συναλλαγές

Παρακαλούμε σημειώστε σε πόσες ημέρες από την αποστολή του αιτήματός σας στην αρμόδια υπηρεσία, ολοκληρώθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες:
  1 ημέρα 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες Περισσότερες από 4 ημέρες Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
21. Αντιμετώπιση τεχνικού προβλήματος υπολογιστών (H/W)
22. Αντιμετώπιση προβλήματος λογισμού υπολογιστών (S/W)
23. Χορήγηση κωδικών πρόσβασης

ΣΤ. Ποιότητα λογισμικού μηχανοργάνωσης

Παρακαλούμε σημειώστε τη γενική εκτίμησή σας αναφορικά με τη(ν):
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
24. Εφαρμογή λογισμικού μισθοδοσίας
25. Εφαρμογή Φοιτητολογίου
26. Εφαρμογή δηλώσεων μαθημάτων
27. Διαχείριση συγγραμμάτων
28. Βιβλιοθήκη λογισμικού
29. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
30. Τεχνική υποστήριξη συστήματος ανάρτησης αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ζ. Γενικά

Αξιολόγηση υπηρεσιών
  Κάκιστες Κακές Μέτριες Καλές Άριστες
31. Σε γενικές γραμμές πώς θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης;
Σημειώστε τρεις (3) προτάσεις που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τη Διεύθυνση, προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας: