ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος. Συμπληρώνοντάς το, βοηθάτε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών σας.

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Αν χρησιμοποιήσατε κουπόνι για να έχετε πρόσβαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφουμε για κάθε κουπόνι είναι αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι. Δηλαδή, το κουπόνι αναγνώρισής σας δεν καταγράφεται μαζί με την απάντησή σας. Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή σας με το κουπόνι που χρησιμοποιήσατε και κατ' επέκταση με εσάς τον ίδιο.

Ιδιότητα συμμετέχοντος

Παρακαλούμε σημειώστε την ιδιότητά σας:
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

Α. Ενημέρωση - Επικοινωνία

Παρακαλούμε δηλώστε το βαθμό ικανοποίησής σας από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
1. Προσωπική επαφή (επίσκεψη)
2. Τηλεφωνικώς
3. Έντυπη μορφή (επιστολές)
4. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
5. Διαδίκτυο (ιστοσελίδα)
Συχνότητα επικοινωνίας με τη Γραμματεία:
  0 Φορές 1-2 Φορές 3-10 Φορές 11-20 Φορές Καθημερινά Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
6. Συχνότητα επικοινωνίας με τη Γραμματεία κατά το τελευταίο έτος:

Β. Δυναμικό και υποδομές

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
7. Κατάρτιση/εμπειρία προσωπικού
8. Συμπεριφορά προσωπικού
9. Διαθέσιμες υποδομές (χώροι, εγκαταστάσεις κ.o.κ.)
10. Διαθέσιμος εξοπλισμός

Γ. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
11. Ωράριο εξυπηρέτησης
12. Αντιμετώπιση/διάθεση προσωπικού
13. Ποιότητα εξυπηρέτησης
14. Ταχύτητα εξυπηρέτησης

Δ. Προβλήματα, ελλείψεις και δυσλειτουργίες

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό που θεωρείτε σημαντικά τα παρακάτω προβλήματα:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
15. Έλλειψη προσωπικού
16. Ελλιπής κατάρτιση προσωπικού
17. Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας
18. Χρονοβόρες/γραφειοκρατικές διαδικασίες
19. Ελλείψεις ή προβλήματα στις υποδομές (χώροι, εγκαταστάσεις) και τον εξοπλισμό
20. Προβλήματα λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος

Ε. Γενικά

Αξιολόγηση υπηρεσιών
  Κάκιστες Κακές Μέτριες Καλές Άριστες
21. Σε γενικές γραμμές πώς θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες της Γραμματείας;
Σημειώστε τρεις (3) προτάσεις που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας: