ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Συμπληρώνοντάς το, βοηθάτε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών σας.

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Αν χρησιμοποιήσατε κουπόνι για να έχετε πρόσβαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφουμε για κάθε κουπόνι είναι αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι. Δηλαδή, το κουπόνι αναγνώρισής σας δεν καταγράφεται μαζί με την απάντησή σας. Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή σας με το κουπόνι που χρησιμοποιήσατε και κατ' επέκταση με εσάς τον ίδιο.

Ιδιότητα συμμετέχοντος

Παρακαλούμε σημειώστε την ιδιότητά σας:
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις

Α. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
1. Ωράριο εξυπηρέτησης
2. Ευκολία πρόσβασης στον/στην αρμόδιο/α υπάλληλο
3. Κατανόηση των αναγκών σας
4. Παροχή βοήθειας
5. Αντιμετώπιση/διάθεση προσωπικού
6. Συνεργασία με το προσωπικό
7. Έγκαιρη ενημέρωση
8. Ταχύτητα εξυπηρέτησης
Παρακαλούμε επιλέξτε από τα παραπάνω στοιχεία (1-8) τα τρία (3) που θεωρείτε ως τα
πλέον σημαντικά:
  1 2 3 4 5 6 7 8
1ο σημαντικό στοιχείο
2ο σημαντικό στοιχείο
3ο σημαντικό στοιχείο

Β. Δυναμικό και υποδομές

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας σχετικά με τα παρακάτω:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
9. Κατάρτιση/εμπειρία προσωπικού
10. Διαθέσιμες υποδομές (χώροι, εγκαταστάσεις κ.o.κ.)
11. Διαθέσιμος εξοπλισμός

Γ. Προβλήματα, ελλείψεις και δυσλειτουργίες

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό που θεωρείτε σημαντικά τα παρακάτω προβλήματα:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
12. Έλλειψη προσωπικού
13. Ελλείψεις ή προβλήματα στις υποδομές (χώροι, εγκαταστάσεις) και τον εξοπλισμό
14. Ελλιπής κατάρτιση προσωπικού
15. Προβλήματα λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος
16. Τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας
17. Χρονοβόρες/γραφειοκρατικές διαδικασίες

Δ. Αντιμετώπιση παραπόνων

Παρακαλούμε αξιολογήστε το βαθμό ικανοποίησής σας από την αντιμετώπιση των
παραπόνων σας:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
18. Ευκολία πρόσβασης στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να εκφράσετε το παράπονό σας
19. Προσοχή με την οποία αντιμετωπίστηκε το παράπονό σας
20. Ταχύτητα επίλυσης του προβλήματός σας

Ε. Υπηρεσία ατομικής/ομαδικής συμβουλευτικής

Παρακαλούμε σημειώστε το βαθμό ικανοποίησής σας από την υπηρεσία του Συμβουλευτικού Κέντρου:
  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ
21. Επάρκεια πληροφόρησης σε σχέση με το πλαίσιο λειτουργίας του Σ.ΚΕ.Π.Ι., το βαθμό ανταπόκρισης των υπηρεσιών που παρέχει στο αίτημά σας, καθώς και την αναζήτηση εναλλακτικών ή επιπρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. συνεργασία με ψυχίατρο), όταν αυτό ενδείκνυται
22. Επάρκεια και σαφήνεια πληροφόρησης σε σχέση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και φροντίδα που λαμβάνετε
23. Σεβασμός απέναντι στις προσωπικές σας ιδιαιτερότητες (π.χ. εθνότητα, θρήσκευμα, κ.ά.) και δυσκολίες
24. Εχεμύθεια, αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης
25. Ποιότητα αλληλεπίδρασης και συχνότητα συναντήσεων με την ειδικό του Σ.ΚΕ.Π.Ι.
26. Αποτελεσματικότητα της φροντίδας που λαμβάνετε τόσο ειδικά για τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε όσο και γενικά από τη συμβουλευτική διεργασία
27. Χρησιμότητα λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου

ΣΤ. Γενικά

Αξιολόγηση υπηρεσιών
  Κάκιστες Κακές Μέτριες Καλές Άριστες
28. Σε γενικές γραμμές πώς θα αξιολογούσατε τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου;
Σημειώστε τρεις (3) προτάσεις που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από το Κέντρο, προκειμένου να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας: